Weitere Marken von Sievert
Suche

ADEKA® P-201

Pasta uszczelniająco-klejąca do taśm pęczniejących do uszczelniania spoin, pęczniejąca w kontakcie z wodą
Obszary zastosowań:
 • Uszczelnianie szczelin przerw roboczych i przejść
 • Szczeliny stykowe przy ściankach szczelnych
 • Renowacja nieszczelnych szczelin dylatacyjnych
 • Montaż studzienek okien piwnicznych
 • Zabezpieczanie konstrukcji kołnierzowych

WłAśCIWOśCI
ADEKA® P- 201 jest pęczniejącą pod wpływem wody, gęstą pastą uszczelniającą o dobrej odporności na działanie chemikaliów. Twardnieje także pod wodą zachowując trwałą elastyczność.
ADEKA® P- 201 również po napęcznieniu zachowuje trwałą elastyczność i kształt.
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Trwale elastyczna
 • Nie wymaga gruntowania
 • Kontrolowane pęcznienie
 • Dobra odporność na działanie chemikaliów
 • Również na wilgotnym podłożu

SKłADNIKI
Prepolimeryzat uretanu.

  ZASTOSOWANIE
  ADEKA® P- 201 jest stosowana, jako pasta klejąca do mocowania pęczniejących taśm ADEKA®, oraz do uszczelniania przejść rur. Pastę tę stosuje się także w tych obszarach, gdzie nie ma możliwości zastosowania gotowych taśm pęczniejących lub gotowych profili typu String.

  ZUżYCIE
  Do klejenia
  Do uszczelniania spoin
  5 - 7m / kartusz
  w zależności od rodzaju zastosowania


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże nie może przepuszczać wody, musi być wolne od raków, rys i lodu. Należy usunąć stojącą wodę, stwardniałe mleczko cementowe, pył, i inne substancje zmniejszające przyczepność.

    WYKONANIE
    1.Odciąć czubek kartusza i przebić znajdującą się wewnątrz folię uszczelniającą.
    2.Ilość potrzebnego materiału wynika między innymi z rodzaju zastosowania i właściwości podłoża.
    3.Do mocowaniu pęczniejących taśm uszczelniających ADEKA® jeden kartusz wystarcza na ok. 5 - 7 metrów bieżących. Pasta ADEKA® P- 201 musi być utwardzona co najmniej 24 godziny przed betonowaniem.
    4.Napoczęty kartusz przechowywać wraz z stwardniałą pastą na jego czubku. Przed ponownym użyciem usunąć stwardniały materiał z czubka kartusza.
    5.Otulina na paście ADEKA® P- 201 musi wynosić co najmniej 10 cm.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +35 °C
    • Przestrzegać czasu twardnienia ok. 1 mm/24 godz.
    • Przy dużych przekrojach pęczniejących taśm uszczelniających podczas przyklejania ewentualnie trzeba je dodatkowo zabezpieczyć mechanicznie.
    • Pamiętać o wystarczającej otulinie.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie

      Barwa
      Ciężar objętościowy
      Twardość A wg Shore’a
      Wydłużenie przy zerwaniu
      Wytrzymałość na rozciąganie
      Zwiększanie objętości
      Twardnienie
      Składowanie
      kartusz 320 ml
      (24 kartusze w kartonie)
      szara
      ok. 1,28 kg/l
      ok. 36
      > 500 %
      > 2,5 N/mm2
      ok. 120 %
      ok. 1 mm/24 godz.
      12 miesięcy