Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® SP 10A

Roztwór renowacyjny do powstrzymywania migracji szkodliwych soli w podłożach mineralnych
Obszary zastosowań:
 • Wewnętrzne uszczelnienie piwnic
 • Mur
 • Renowacja tynku cokołowego

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® SP 10A jest działającym chemicznie i fizycznie roztworem, służącym do ograniczenia przemieszczania się soli szkodliwych dla substancji budowlanej budynków.
 • Dobre właściwości penetrujące
 • Uszczelnia kapilary
 • Otwarty dyfuzyjnie
 • Zgodny z systemem

SKłADNIKI
Krzemiany metali alkalicznych, dodatki wiążące sole

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® SP 10A środek do dodatkowej renowacji murów. W wyniku pokrycia tym preparatem całej powierzchni zasolonego muru skutecznie ogranicza się możliwość przemieszczania soli i ich przenikania do świeżego tynku.

  ZUżYCIE
  Na każdą warstwę ok. 0,5 kg/m2

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Usunąć uszkodzony przez sole tynk i luźną zaprawę w spoinach. Dokładnie oczyścić ścianę szczotką i usunąć resztki zaprawy.
   Mur może być lekko wilgotny.
   Dla zagwarantowania wystarczającej penetracji preparatu wilgotność nasycenia nie powinna przekraczać maks. 50 %.

    WYKONANIE
    Wytyczną jest norma DIN 1053 dot. wykonania murów.
    1.Nałożyć obficie INTRASIT® SP 10A przy pomocy szczotki lub pędzla.
    2.Po przeschnięciu powierzchni nałożyć podkładowy tynk natryskowy i następnie tynk renowacyjny.
    3.Sprzęt i narzędzia czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać instrukcji WTA.
    • Przestrzegać informacji podanych w broszurze na temat materiału INTRASIT® i renowacji polegającej na doszczelnianiu ścian piwnic od wewnątrz.
    • Nie nadaje się do stosowania na murach licowych i elewacjach.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Produkt jest alkaliczny. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza Nosić odpowiednią odzież ochronną.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Temperatura stosowania
      Składowanie
      kanister PE
      10 kg
      40 poj. na palecie
      +5 °C do +35 °C
      w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 18 miesięcy


       Produkty systemowe