Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® BLK 18OS

Koncentrat do wykonywania iniekcji w nawierconych otworach w celu wykonania izolacji poziomej metodą niskociśnieniową
Obszary zastosowań:
 • Mury bez pustek
 • Izolacje poziome
 • Iniekcje wykonywane metodą niskociśnieniową (< 10 bar)

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® BLK 18OS jest rozpuszczalnym w wodzie preparatem siloksanowym posiadającym dobre właściwości penetracji również w małych przestrzeniach kapilarnych.
INTRASIT® BLK 18OS jest koncentratem, który może być mieszany z czystą wodą z kranu do uzyskania wymaganego rozcieńczenia. Wraz z rosnącym stężeniem preparatu w murze, zależnym od odparowania wody zawartej w mieszaninie, dochodzi do sieciowania i hydrofobowego wypełnienia struktury porów. INTRASIT® BLK 18OS nie potrzebuje innego środka do wywołania reakcji.
 • Hydrofobizujący
 • Samosieciujący
 • Łatwy w użyciu
 • Szczególnie nadaje się do iniekcji niskociśnieniowych
 • Do zawilgoceń dochodzących do 95 %

SKłADNIKI
Siloksan w połączeniu z niewielkimi ilościami lotnych związków organicznych

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® BLK 18OS nadaje się szczególnie do uszczelnień przekrojów ścian metodą niskociśnieniową powyżej poziomu wody spiętrzonej i napierającej pod ciśnieniem.

  ZUżYCIE
  W iniekcjach zużycie w murze
  o grubości 30 cm, z cegły
  wapienno-piaskowej

  Zużycie jest zależne od chłonności muru.


  ca. 0,5 kg/mb muru

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Mur musi być wolny od pustek. W przypadku muru popękanego wypełnić pustki i/lub rysy zawiesiną INTRASIT® BLS 54TR.

    WYKONANIE
    Wytycznymi są: norma DIN 1053 dot. wykonania murów oraz instrukcja WTA 4-4-04/D (iniekcja murów przeciw wilgoci kapilarnej).
    Wykonywanie izolacji poziomej metodą iniekcji:
    1.Wywiercić otwory w odstępie 10 - 12 cm (średnicę otworów określić w zależności od wielkości pakerów).
    Otwory mogą być nawiercane w jednym lub w dwóch rzędach, w zależności od jakości muru i stopnia jego zawilgocenia.
    W przypadku wilgotności nasycenia powyżej 75 % należy wykonać izolację poziomą w dwóch rzędach.
    2.Przedmuchać wywiercone otwory.
    3.Większe pustki wypełnić materiałem INTRASIT® BLS 54TR. Iniekcja materiałem INTRASIT® BLK 18OS może być wykonywana po rozpoczęciu twardnienia zawiesiny INTRASIT® BLS 54TR.
    4.Rozcieńczyć INTRASIT® BLK 18OS wodą w proporcji: w przypadku dużego zawilgocenia 1:7, przy mniejszym zawilgoceniu do 1:14. W tym celu należy wmieszać INTRASIT® BLK 18OS
    do czystej wody z kranu. Stabilność wymieszanego roztworu jest zależna
    od stopnia twardości wody, z reguły wynosi ona jednak min. 1 tydzień.
    5Iniekcja wykonywana jest metodą niskociśnieniową (< 10 bar).
    Przestrzegać ilości zużycia. W przypadku zbyt małego zużycia należy
    ewentualnie iniekcję powtórzyć.
    6.Sprzęt i narzędzia czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Do rozcieńczania emulsji używać tylko czystej wody z kranu. Zawsze wlewać wodę do wiadra i następnie dodawać INTRASIT® BLK 18OS w wymaganej proporcji.
    • Dokumentować zużycie materiału.
    • Przestrzegać instrukcji WTA.
    • Przestrzegać informacji podanych w broszurze na temat materiału INTRASIT® i renowacji polegającej na doszczelnianiu ścian piwnic od wewnątrz.
    • Zawartość lotnych związków organicznych, w zależności od rozcieńczenia, wynosi ok. 3 %.
    • Zawory i węże pomp czyścić wodą po ich użyciu, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do zaklejenia głowic do osadzania pakerów.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Ciężar objętościowy
      Temperatura stosowania
      Składowanie
      wiadro polietylenowe
      20 kg
      24 poj. na palecie
      1,05 g/l
      +5 °C do +35 °C
      w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy


       Produkty systemowe