Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® MEK 18OS

Koncentrat mikroemulsji do wykonywania wtórnych izolacji poziomych
Obszary zastosowań:
 • Mury bez pustek
 • Izolacje poziome
 • Iniekcja bezciśnieniowa
 • Iniekcja niskociśnieniowa (< 10 bar)

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® MEK 18OS jest hydrofobizującą izolacją poziomą przeciw kapilarnie podciągającej wilgoci.
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Hydrofobizująca
 • W formie koncentratu
 • Posiada dobre właściwości penetrujące
 • Zawęża kapilary

SKłADNIKI
Emulsja na bazie żywicy silikonowej

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® MEK 18OS do wykonywania izolacji poziomych metodą iniekcji bezciśnieniowej (grawitacyjnej ) i iniekcji niskociśnieniowej (< 10 bar). Stosowany w przypadku murów o dużym stopniu zawilgocenia.

  ZUżYCIE
  W iniekcjach zużycie w murze
  o grubości 30 cm, z cegły
  wapienno-piaskowej

  Zużycie zależy od chłonności muru


  ok. 0,5 l/mb muru

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od lodu i pustek.

    WYKONANIE
    Wytycznymisą: norma DIN 1053 dot. wykonania murów oraz instrukcja WTA 4-4-04/D (iniekcja murów przeciw wilgoci kapilarnej).
    Wykonywanie izolacji poziomej metodą iniekcji:
    1.Wywiercić otwory
    - średnica otworu 18 mm
    - nachylenie 25º
    - różnica wysokości 10 cm
    - odstęp pomiędzy otworami 12 cm
    - Można nawiercać w 1 lub w 2 rzędach w zależności od jakości muru i stopnia jego zawilgocenia. Przy wilgotnościach nasycenia powyżej 75 % należy wykonać przegrodę poziomą w 2 rzędach.
    - Jeśli jest to możliwe, 1 spoinę wsporną przewiercić na krzyż
    2.Przedmuchać wywiercone otwory.
    3.Większe pustki wypełnić materiałem INTRASIT® BLS 54TR i po 1-2 dniach jeszcze raz przewiercić otwory.
    4.Rozcieńczyć INTRASIT® MEK 18OS wodą w proporcji: w przypadku dużego zawilgocenia 1:10, przy mniejszym zawilgoceniu do 1:14.
    5.Nasycanie odbywa się naprzemiennie „świeżym na świeże”. W przypadku
    iniekcji bezciśnieniowej czas nasycania wynosi min. 8 godz. Stosować
    systemowe zbiorniki na materiał.
    6.Alternatywnie można wykonywać iniekcję metodą niskociśnieniową (do maks. 10 bar).
    7.Sprzęt i narzędzia czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przygotować tylko tyle wymieszanej emulsji, ile zostanie zużyte w jednym dniu roboczym.
    • Dokumentować zużycie materiału.
    • Przestrzegać instrukcji WTA.
    • Przestrzegać informacji podanych w broszurze na temat materiału INTRASIT® i dodatkowej renowacji ścian piwnic od wewnątrz.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie

      Pojemnik
      Forma dostawy
      Temperatura stosowania
      Ciężar objętościowy
      Składowanie
      kanister polietylenowy /
      wiadro blaszane
      20 l / 5 l
      24 / 72 poj./ na palecie
      +5 °C do +35 °C
      0,99 kg/l
      w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy


       Produkty systemowe