Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® PU-Injekt 12P

Poliuretanowa żywica iniekcyjna do bezskurczowego wypełniania rys
Obszary zastosowań:
 • Rysy w betonie i w murze
 • Giętkie przewody iniekcyjne
 • Izolacje poziome

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® PU-Injekt 12P jest 2-składnikową żywicą poliuretanową o niskiej lepkości, o właściwościach wzmacniających i przeciwkorozyjnych. W przypadku zetknięcia lub wymieszania z wodą tworzy się równomierna porowata struktura. Jest ona wodoszczelna i zwiększa swoją objętość.
 • 2-składnikowa
 • Bezskurczowa
 • Elastyczna
 • Nie zawiera rozpuszczalników

SKłADNIKI
Żywica poliuretanowa

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® PU-Injekt 12P do wtłaczania w rysy we wszystkich mineralnych materiałach budowlanych.
  Nadaje się do uszczelniania budowli tunelowych jak również do wzmacniania luźnej struktury murów.

  ZUżYCIE
  Na litr pustkiok. 1 l


   1) W temperaturze+20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoża muszą być nośne i wolne od lodu, oleju, tłuszczu i pyłu. Przebieg rys zarejestrować w celu ustalenia miejsc rozmieszczenia wierconych otworów. Do suchych rys najpierw wprowadzić wodę.
   Ewentualnie rysy zamknąć powierzchniowo.

    WYKONANIE
    1.Składniki A + B mieszane są w odpowiednim pojemniku przy pomocy wiertarki z mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Czas mieszania wynosi co najmniej 2 minuty.
    2.INTRASIT® PU-Injekt 12P jest wprowadzany przeważnie metodą ciśnieniową za pomocą ręcznej prasy dźwigniowej lub odpowiednich systemów pompujących.
    3.Pakery iniekcyjne umieszczać na przemian po lewej i po prawej stronie wzdłuż boków rysy w odstępach około 5 - 7 cm.
    4.Przebieg rys na powierzchni zamknąć szybkowiążącą zaprawą reaktywną INTRASIT® Rasant 55Z.
    5.INTRASIT® PU-Injekt 12P należy zużyć w ciągu 1,5 godziny po wymieszaniu.
    6.Sprzęt i narzędzie czyścić stosując HADALAN® EPV 38L natychmiast po ich użyciu.


    INTRASIT® PU-Injekt 12P twardnieje bezskurczowo. Dodatkowe wypełnianie struktury rys nie jest konieczne.WAżNE WSKAZóWKI
    • Nie stosować w temperaturze poniżej +5 °C
    • Dla uzyskania trwałego sklejenia (przywrócenia ciągłości pracy rysy) stosować HADALAN® MBH 12E.
    • Przestrzegać instrukcji WTA.
    • Przeciek wody powstrzymać przez iniekcję materiału INTRASIT® PU-Aquastop 11P.
    • Bitumiczne powłoki malarskie, taśmy z kauczuku syntetycznego lub bitumicznego nie ulegają uszkodzeniu pod wpływem materiału INTRASIT® PU-Injekt 12P.
    • Stal i żelazo nie są uszkadzane przez żywicę poliuretanową. Zachowuje się ona jak środek chroniący przed korozją.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Temperatura stosowania
      Proporcja mieszanki
      Ciężar objętościowy
      składnika A
      Ciężar objętościowy
      składnika B
      Lepkość mieszanki1)
      Przydatność do stosowania
      (1 litr, +20 °C)
      Twardość wg Shore’a A
      Składowanie
      pojemnik kombi
      5 l / 2 l
      24 / 80 poj. na palecie
      +5 °C do +35 °C
      1 : 1

      1,00 kg/l

      1,10 kg/l
      80 mPa.s

      1,5 godz.
      ok. 40
      12 miesięcy


       Produkty systemowe