Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® VK 10A

Roztwór krzemianujący przeciw wilgoci wstępującej w murze i betonie
Obszary zastosowań:
 • Mury i beton
 • Iniekcje
 • Uszczelnienie powierzchniowe

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® VK 10A jest produktem złożonym służącym do głębokiej mineralizacji uszczelnianego podłoża.
Redukuje chłonność podłoża przez hydrofobizację strefy przypowierzchniowej.
 • Hydrofobizujący
 • Zwęża kapilary
 • Posiada dobre właściwości penetrujące
 • Wzmacnia powierzchnie
 • Zgodny z systemem

SKłADNIKI
Krzemiany metali alkalicznych, silikonaty metali alkalicznych, środki zwilżające

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® VK 10A do uszczelniania powierzchni zewnętrznych w połączeniu z zaprawą cementową lub mikrozaprawami uszczelniającymi. Do wewnętrznego uszczelniania murowanych ścian piwnic w połączeniu z izolacją wykonaną metodą iniekcji bezciśnieniowej lub pod niskim ciśnieniem.

  ZUżYCIE
  Uszczelnienie powierzchniowe
  W iniekcjach zużycie w murze
  o grubości 30 cm, z cegły
  wapienno-piaskowej
  0,5 - 1,0 kg/m2


  ok. 5,0 kg/mb muru

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od lodu, pyłu, brudu i resztek zaprawy.
   Podłoże może być lekko wilgotne.

    WYKONANIE
    Wytycznymi są: norma DIN 1053 dot. wykonania murów oraz instrukcja WTA 4-4-04/D (iniekcja murów przeciw wilgoci kapilarnej).
    Uszczelnienie zewnętrzne murów i betonu:
    1.Naprzemienne, wielokrotne nakładanie materiału INTRASIT® VK 10A i zaprawy lub mikrozaprawy uszczelniającej metodą „świeżym na świeże”.
    2.Materiał jest nakładany przy pomocy płaskiej szczotki lub pędzla.
    3.Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.
    Wykonywanie izolacji poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej:
    1.Wywiercić otwory
    - średnica otworu 18 mm
    - nachylenie 25°
    - różnica wysokości ok. 10 cm
    - odstęp pomiędzy otworami 12 cm
    - Można nawiercać w 1 lub 2 rzędach zależnie od jakości muru i stopnia jego zawilgocenia.
    Przy wilgotnościach nasycenia powyżej 75 % należy wykonać przegrodę poziomą w 2 rzędach
    - Jeśli jest to możliwe, 1 spoinę wsporną przewiercić na krzyż
    2.W murach z luźną zaprawą, otwartymi spoinami, pustkami i rysami, wywiercone otwory wypełnić materiałem INTRASIT® BLS 54TR. Po krótkim czasie jeszcze raz przewiercić otwory.
    3.Otwory stale uzupełniać materiałem INTRASIT® VK 10A, aż do nasycenia.
    4.Alternatywnie można wykonywać iniekcję przy pomocy INTRASIT® VK 10A metodą niskociśnieniową (do maks. 10 bar) z użyciem pakerów i odpowiedniego sprzętu.
    5.Następnie zamykająco wypełnić otwory materiałem INTRASIT® BLS 54TR.
    6.Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Nie nadaje się do muru licowego i elewacji.
    • Do wilgotności muru wynoszącej maks. 60 %.
    • Przestrzegać instrukcji WTA.
    • Przestrzegać informacji podanych w broszurze na temat “INTRASIT® doszczelnianie ścian piwnic“.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy

      Temperatura stosowania
      Ciężar objętościowy
      Składowanie
      kanister polietylenowy
      23 kg / 12 kg
      24 / 40 poj. na
      palecie
      +5 °C do +35 °C
      1,2 kg/l
      w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 18 miesięcy


       Produkty systemowe