Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® DS1 54Z

Mikrozaprawa uszczelniająca do wykonywania robót uszczelniających, odporna na siarczany
Obszary zastosowań:
 • Pomieszczenia wilgotne, łazienkowe i prysznicowe
 • Silosy, oczyszczalnie ścieków, szyby
 • Cokoły
 • Beton, jastrych, mur
 • Doszczelnienia wewnątrz i na zewnątrz

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® DS1 54Z jest wiązaną cementem, łatwą w obróbce i stosowaniu mikrozaprawą renowacyjną o wysokiej odporności na siarczany. Uszczelnienia wykonane z materiału INTRASIT® DS1 54Z wyróżniają się wysoką szczelnością i wytrzymałością, tym samym posiadają wysoką odporność na obciążenia mechaniczne oraz obciążenia chemiczne, powodowane np. solami wysypywanymi zimą, fekaliami i występującymi w gruncie agresywnymi substancjami.
 • Odporna na siarczany
 • Mrozoodporna
 • Wodoszczelna
 • Ulepszona polimerami
 • Otwarta dyfuzyjnie

SKłADNIKI
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki pomocnicze, specjalne dodatki modyfikujące, środki uszczelniające

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® DS1 54Z do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem przeciw wilgoci gruntowej, nienapierającej pod ciśnieniem wodzie powierzchniowej, wodzie przesiąkowej i użytkowej, jak również do uszczelniania zbiorników do 5 m słupa wody.
  Do doszczelniania i napraw podłoży uszkodzonych przez wilgoć i sole od strony występowania ciśnienia dodatniego, jak również ujemnego do 15 m słupa wody w połączeniu z materiałem INTRASIT® VK 10A.
  Na pionowych i poziomych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz budowli oraz na bezskurczowych podłożach, gotowych do nakładania powłok.

  PRZYGOTOWANIE PODłOżA
  Podłoża muszą być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, pyłu, brudu i gipsu.
  Chłonne podłoża najpierw starannie zwilżyć, żeby mikrozaprawa uszczelniająca nie mogła oddawać wody. Uszczelniane powierzchnie muszą być wolne od rys. Ewentualne rysy wydłutować i zamknąć zaprawą cementową lub wypełnić żywicą iniekcyjną. Ubytki naprawić, gniazda żwirowe zaszpachlować. Ewentualnie uzupełnić spoiny w murze wykonane z zaprawy. W przypadku muru nieregularnego z licznymi występami i ubytkami nałożyć wyrównawczą warstwę tynku z zaprawy INTRASIT® SM 54Z.
  Wszystkie krawędzie załamać pod kątem 45° lub sfazować (szerokość fazki ≥ 3 cm). We wszystkich narożnikach wykonać wyoblenia o promieniu min. 3 cm. W miejscach krytycznych uszczelnień na styku ścian i fundamentu wewnątrz i i na zewnątrz, np. w przypadku wilgoci po stronie odwrotnej i/lub zasolenia pracować z połączeniu z materiałem INTRASIT® VK 10A.

   WYKONANIE
   Wytycznymi są: norma DIN 1053 dot. wykonania murów i norma DIN V 18550 dot. tynku oraz folder firmy Hahne poświęcony renowacji ścian piwnicy od wewnątrz z zastosowaniem materiału INTRASIT®.
   1.INTRASIT® DS1 54Z powoli wsypywać do czystej wody w czystym pojemniku do zarabiania energicznie mieszając aż do uzyskania masy nie zawierającej grudek. Na 25 kg proszku przypada ok. 6,25 l wody.
   Zalecany stosunek składników mieszanki do nakładania pędzlem i wcierania:
   1 część wody : 3 - 3,5 części INTRASIT® DS1 54Z (objętościowo)
   lub 1 część wody : 4 części proszku (wagowo).
   2.Mikrozaprawę nakładać pędzlem murarskim, w co najmniej 2 operacjach roboczych. Pierwszą warstwą nasycić powierzchnię tak, aby była szczelna. Drugą warstwę położyć po ok. 6 godzinach, najpóźniej po 24 godzinach.
   Podczas uszczelniania z użyciem INTRASIT® VK 10A mikrozaprawa uszczelniająca nakładana jest dwukrotnie naprzemiennie z materiałem INTRASIT® VK 10A metodą „świeżym na świeże” (zaczynając od INTRASIT® VK 10A).
   3.Dla przyspieszenia wiązania w przypadku silnie zawilgoconego podłoża można wymieszać INTRASIT® DS1 54Z z materiałem INTRASIT® Rasant 55Z.
   Zalecana proporcja mieszanki:
   3 : 1 do 1 : 1 (wagowo).
   4.Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.

   WAżNE WSKAZóWKI
   • Przestrzegać temperatury stosowania od +2 °C do +30 °C.
   • Nie przebijać uszczelnienia gwoździami ani kołkami.
   • Nie mieszać z innymi materiałami budowlanymi.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie
     Pojemnik
     Forma dostawy
     Barwa
     Gęstość świeżej zaprawy
     Temperatura stosowania
     Czas stosowania
     Odporność na deszcz
     Możliwość chodzenia
     Możliwość nakładania
     powłok
     Współczynnik oporu dyfu-
     zyjnego pary wodnej µ
     Wodoszczelność po 28 dniach
     obciążania wodą
     Wytrzymałość na rozciąganie
     przy zginaniu po 28 dniach
     Wytrzymałość na ściskanie
     po 28 dniach
     Wytrzymałość na odrywanie
     po 28 dniach
     Składowanie
     worek papierowy
     25 kg
     36 worków na palecie
     szara
     ok. 1,68 kg/l
     +2 °C do +30 °C
     ok. 30 minut
     po ok. 4 godz.
     po ok. 8 godz.

     po ok. 7 dniach

     ok. 100

     ok. 1,5 bar

     ok. 6 N/mm2

     ok. 28 N/mm2

     ok. 1,5 N/mm2
     w suchym miejscu, 6 miesięcy


      Produkty systemowe