Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® DS2 54Z

Mikrozaprawa uszczelniająca do wykonywania robót uszczelniających
Obszary zastosowań:
 • Wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • Pomieszczenia wilgotne, łazienkowe i prysznicowe
 • Silosy, oczyszczalnie ścieków, szyby
 • Monolityczne zbiorniki wodne, zbiorniki wody użytkowej i baseny pływackie o głębokości wody ≤ 5 m.

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® DS2 54Z jest kombinacją cementów z wypełniaczami mineralnymi, nadającą się do malowania pędzlem i do szpachlowania. Nie wywołuje wykwitów i działa hydrofobizująco.
Po stwardnieniu mikrozaprawa jest wodoszczelna i posiada dobrą odporność na mróz i wysoką temperaturę.
 • Łatwa w obróbce
 • Mrozoodporna
 • Wodoszczelna
 • Otwarta dyfuzyjnie
 • Znajduje zastosowanie w obszarach wody pitnej

SKłADNIKI
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki pomocnicze, mączka dyspersyjna z tworzywa sztucznego, środki uszczelniające

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® DS2 54Z do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem przeciw wilgoci gruntowej, nie napierającej pod ciśnieniem wodzie powierzchniowej, wodzie przesiąkowej i użytkowej.
  Do doszczelniania starych budynków, ścian piwnic i elementów budowli po stronie negatywnej.
  Na pionowych i poziomych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz budowli oraz na bezskurczowych podłożach przygotowanych do nakładania powłok.

  PRZYGOTOWANIE PODłOżA
  Podłoża muszą być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, pyłu, brudu i gipsu.
  Chłonne podłoża wstępnie starannie zwilżyć, aby mikrozaprawa uszczelniająca nie mogła szybko oddawać wody. Uszczelniane powierzchnie muszą być wolne od rys. Ewentualne rysy wydłutować i zamknąć zaprawą cementową lub wypełnić żywicą iniekcyjną. Ubytki naprawić, gniazda żwirowe zaszpachlować. Ewentualnie uzupełnić w murze ubytki w spoinach. W przypadku muru nieregularnego z licznymi występami i ubytkami nałożyć wyrównawczą warstwę tynku z zaprawy cementowej.
  Wszystkie krawędzie załamać pod kątem 45° lub sfazować (szerokość fazki ≥ 3 cm). We wszystkich narożnikach wykonać wyoblenia z INTRASIT® SM 55Z o promieniu min. 4 cm. W miejscach krytycznych uszczelnień na styku ścian i fundamentu wewnątrz i na zewnątrz, np. w przypadku wilgoci po stronie odwrotnej zastosować w ramach wstępnej obróbki INTRASIT® V K 10A.

   WYKONANIE
   Wytycznymi są: norma DIN 1053 dot. wykonania murów i norma DIN V 18550 dot. tynku.
   1.INTRASIT® DS2 54Z powoli wsypywać do czystej wody w czystym pojemniku do zarabiania energicznie mieszając aż do uzyskania masy nie zawierającej grudek.
   Zalecana proporcja mieszanki do szpachlowania lub wcierania szczotką:
   25 kg INTRASIT® DS2 54Z : 4,5 do 6 l wody
   2.Mikrozaprawę nakładać pędzlem murarskim w co najmniej 2 operacjach roboczych. Pierwszą warstwą nasycić powierzchnię w ciągu 2 godzin tak, aby była szczelna. Drugą warstwę położyć po ok. 6 godzinach.
   3.Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.

   WAżNE WSKAZóWKI
   • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +30 °C.
   • Nie mieszać z innymi materiałami budowlanymi.
   • Nie nakładać na niego materiałów zawierających gips.
   • Przed zakończeniem robót skontrolować uszczelnienie na minimalną grubość warstwy i na obecność ubytków.
   • Podczas twardnienia należy chronić powierzchnie przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.
   • Maks. nakładana ilość na jedną operację roboczą 4 kg/m2.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie
     Pojemnik
     Forma dostawy
     Barwa
     Gęstość nasypowa
     Temperatura stosowania
     Czas stosowania
     Odporność na deszcz
     Możliwość chodzenia
     Możliwość nakładania
     powłok
     Współczynnik oporu dyfu-
     zyjnego pary wodnej µ
     Wodoszczelność po 28 dniach
     obciążania wodą
     Wytrzymałość na rozciąganie
     przy zginaniu po 28 dniach
     Wytrzymałość na ściskanie
     po 28 dniach
     Wytrzymałość na odrywanie
     Składowanie
     worek papierowy
     25 kg
     40 worków na palecie
     szara
     ok. 1,4 kg/l
     +5 °C do +30 °C
     ok. 45 minut
     po ok. 4 godz.
     po ok. 8 godz.

     po ok. 7 dniach

     ok. 97

     ok. 1,5 bar

     ok. 6 N/mm2

     ok. 40 N/mm2
     ok. 1,5 N/mm2
     w suchym miejscu, 6 miesięcy