Suche

INTRASIT® Poly-C1 54Z

Przekrywająca mikrorysy, 2-składnikowa masa uszczelniająca do wykonywania alternatywnych uszczelnień o grubości warstw od 1,5 do 5 mm
WłAśCIWOśCI
INTRASIT® Poly-C1 54Z jest masą uszczelniającą na bazie polimerów i cementu, o dobrej przyczepności i konsystencji pasty. Po wymieszaniu obu składników uzyskuje się zaprawę PCC nadającą się do szpachlowania, a po dodaniu 1% wody do nakładania pędzlem. INTRASIT® Poly-C1 54Z twardnieje bez naprężeń również przy grubościach warstw do 5 mm.
 • Przekrywa mikrorysy
 • Nie przepuszcza wody pod ciśnieniem
 • Elastyczna w niskich temperaturach
 • Uniwersalne zastosowanie
 • Można na nią nakładać tynk

SKłADNIKI
Składnik płynny: zawiesina polimerowa, dodatki
Proszek: cementy specjalne, kruszywo mineralne, środki pomocnicze

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® Poly-C1 54Z do wykonywania uszczelnień w budownictwie lądowym naziemnym i podziemnym na betonie, tynku i murze, do alternatywnego uszczelniania pod wykładzinami z płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz budowli. Do wykonywania uszczelnień powierzchni poziomych pod ścianami. Jako uszczelnienie pośrednie i przeciw wodzie rozpryskowej oraz jako warstwa sczepna. Znajduje także zastosowanie przy uszczelnieniach całych powierzchni z betonu, również w obrębie styku z gruntem. Do uszczelniania cokołów budynków i do klejenia płyt izolacyjnych Perimeter w strefie wody rozpryskowej. INTRASIT® Poly-C1 54Z jest odporny na substancje agresywne, jakie zazwyczaj występują w gruncie. Z uwagi na dobrą odporność na promienie UV INTRASIT® Poly-C1 54Z może być też stosowany jako środek hamujący proces karbonatyzacji niezadaszonych elementów budowli betonowych.

  Obszary zastosowania:

  • Beton, tynk, mur
  • Pomieszczenia wilgotne i mokre
  • Balkony, tarasy, pergole
  • Uszczelnianie powierzchni betonowych w obrębie styku z gruntem

  PRZYGOTOWANIE PODłOżA
  Podłoża muszą być mocne, równe, nośne, wolne od oleju, tłuszczu, lodu, pyłu, brudu, resztek zaprawy i luźnych cząstek.
  Czyste, wolne od pyłu, suche podłoża wstępnie zwilżyć wodą do uzyskania matowej powierzchni. Mur musi mieć wypełnione spoiny. Narożniki i krawędzie załamać, wykonać wyoblenia.
  Niewielkie nierówności można wyrównać przez szpachlowanie drapane z zastosowaniem INTRASIT ® Poly-C1 54Z.
  Tynk gipsowy i płyty gipsowo-kartonowe zagruntować materiałem VESTEROL® TG 10D nakładając go pędzlem lub przez natrysk.
  Do gruntowania wszystkich chłonnych podłoży mineralnych stosować IMBERAL® Aquarol 10D.

   WYKONANIE
   Wytycznymi są: norma DIN 18195 dot. uszczelniania budowli i norma DIN 1053 dot. wykonania muru.
   1.INTRASIT® Poly-C1 54Z wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym (400 do 600 obr/min). Czas mieszania ok. 2 do 3 minut. Mieszany jest cały składnik płynny i podczas mieszania dodaje się proszek.
   2.W celu otrzymania konsystencji nadającej się do wcierania, należy dodać do wymieszanej mikrozaprawy ok. 0,2 l wody (1%) i ponownie wymieszać.
   3.INTRASIT® Poly-C1 54Z można nakładać przez malowanie, szpachlowanie lub natrysk. Należy przy tym zwracać uwagę na równomierne aplikowanie masy uszczelniającej. Należy unikać uderzeń kielnią w powierzchnię materiału.
   4.Maksymalna grubość warstwy na jedną operację roboczą wynosi 5 mm.
   5.Dla uzyskania jednorodnej, równomiernej i wolnej od porów warstwy uszczelniającej zaleca się nakładanie mikrozaprawy uszczelniającej w dwóch operacjach roboczych.
   6.Pomiędzy kolejnymi warstwami przestrzegać czasu schnięcia od 3 do 5 godzin, w zależności od pogody.
   7.Sprzęt i narzędzia pracy czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.

   WAżNE WSKAZóWKI
   • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +30 °C.
   • Przy nasłonecznieniu, podwyższonej temperaturze i wietrznej pogodzie należy się liczyć z przedwczesnym tworzeniem się „naskórka”.
   • Nadaje się do stosowania tylko na suchych lub matowo-wilgotnych podłożach.
   • Należy unikać uderzeń kielni w powierzchnię.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Składnik proszkowy zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą.
   Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie

     Składnik płynny
     Proszek
     Forma dostawy

     Barwa
     Ciężar objętościowy,
     po wymieszaniu
     Temperatura stosowania
     Czas stosowania
     Kruchość na zimno
     (trzpień 25 mm)
     Wydłużenie przy zerwaniu
     Maks. wytrzymałość na
     odrywanie
     Wytrzymałość na odrywanie
     na betonie
     - na sucho
     - na mokro
     Po naprzemiennym zamarzaniu
     i rozmarzaniu
     Wytrzymałość na odrywanie
     w powiązaniu z
     HADALAN® FKFlex g 54Z
     na sucho
     Przekrywanie rys

     Szczelność
     Odporna na deszcz1)
     Utwardzona i obciążalna1)
     Zawartość VOC
     Współczynnik dyfuzji
     pary wodnej µ
     Składowanie
     worek papierowy / kanister polietylenowy
     5 kg
     15 kg
     40 / 40 worków / pojemników na palecie
     szara

     1,70 kg/l
     +5 °C do +30 °C
     1,5 - 2,0 godz.

     < 0 °C
     ok. 80 %

     ok. 1,10 N/mm2


     0,8 N/mm2
     0,9 N/mm2

     0,7 N/mm2     ok. 1,3 N/mm2
     > 0,75 mm przy 2,0 mm grubości
     3 bar / 28 dni
     ok. 3 godz.
     ok. 24 godz.
     < 0,01%

     ok. 1800
     w zabezpieczonym przed mrozem, w suchym miejscu, 12 miesięcy


      Produkty systemowe