Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® RZ1 55HSP

Szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca, zawierająca włókna, 3 - 50 mm
Obszary zastosowań:
 • Część składowa szybkiego systemu renowacyjnego do wykonywania trwałej renowacji uszkodzonej substancji budowlanej
 • Do wykonywania wodoszczelnych i przyczepnych wyobleń
 • Do szpachlowania drapanego na murze i betonie
 • Jako szybko twardniejąca zaprawa wypełniająca i uszczelniająca
 • Jako ochrona przed wilgocią od tyłu i uszczelnienie pośrednie przed wilgocią działającą od tyłu zgodnie z DIN 18533 w obszarze zewnętrznego uszczelnienia piwnic z PMBC i FPD.

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® RZ1 55HSP jest wodoszczelną, szybkowiążącą zaprawą specjalną, która dzięki zastosowaniu technologii HSP wyraźnie przewyższa tradycyjne systemy zapraw.
 • Ze względu na szczelną, mikroporowatą matrycę tynk nie jest kapilarnie aktywny
 • Niewielka kurczliwość zaprawy, dlatego nawet przy dużych grubościach warstw nie powstają rysy
 • Zwiększona odporność na działanie chemikaliów i soli
 • Szybkie zwiększanie wytrzymałości, nawet w niskich temperaturach
 • Samorzutna krystalizacja prowadzi do osiągania dużych wartości przyczepności na suchych i wilgotnych podłożach mineralnych
 • Przez dodanie odpowiedniej ilości wody można regulować konsystencję - od rzadkiej do gęstej i dającej się szpachlować

SKłADNIKI
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki hydrofobizujące, wypełniacze włókniste, pucolany (HS)

  ZASTOSOWANIE
  Zaprawa INTRASIT® RZ1 55HSP stosowana jest do wykonywania warstw sczepnych, uszczelniania i wyrównywania na podłożach mineralnych w grubościach warstw od 3 mm do 50 mm. Do wykonywania dodatkowych izolacji i renowacji podłoży uszkodzonych wilgocią i solami od strony pozytywnej i negatywnej.

  PRZYGOTOWANIE PODłOżA
  Podłoże musi być czyste i nośne. Usunąć luźne cząstki. Ze spoin wydrapać zaprawę o niewystarczającej wytrzymałości.
  Następnie całą powierzchnię zagruntować preparatem INTRASIT® Aquarol 10A wcierając go dobrze w podłoże pędzlem ławkowcem lub szczotką.

   WYKONANIE
   1.INTRASIT® RZ1 55HSP wsypywać do czystej wody i intensywnie mieszać przez 1 minutę wiertarką ustawioną na wolne obroty, wyposażoną w mieszadło w kształcie kosza. Konsystencja zaprawy gotowej do stosowania ustala się podczas procesu mieszania. Przestrzegać ilości wody.
   Zalecana proporcja mieszanki dla zaprawy szpachlowej:
   25 kg zaprawy INTRASIT® RZ1 55HSP : 4,5 l wody
   Zalecana proporcja mieszanki dla mikrozaprawy uszczelniającej:
   25 kg zaprawy INTRASIT® RZ1 55HSP : 5 l wody.
   2.INTRASIT® RZ1 55HSP nakłada się w wymaganej grubości warstwy na wilgotną, matową warstwę gruntującą.
   3.W celu uzyskania optymalnej przyczepności zaleca się w pierwszej operacji roboczej posmarować powierzchnię zaprawą INTRASIT® RZ1 55HSP o konsystencji rzadkiej zaprawy. Następnie nakładać zaprawę w wymaganej grubości warstwy metodą „świeżym na świeże” przy pomocy kielni i blichówki do wygładzania.
   4.Aby uzyskać lepszą przyczepność następnych warstw należy poziomo „wyczesać” tynk kielnią z ząbkami, aby powstawała ząbkowana warstwa tynku o głębokości 3 - 4mm.
   Alternatywnie można po odczekaniu ok. 45 minut wykonać sczepną obrzutkę natryskową z zaprawy INTRASIT® RZ1 55HSP. Zaprawę tę trzeba nałożyć w formie siatki o 70% pokrycia.
   5.Po upływie ok. 1 godziny można nakładać tynk klimatyczny INTRASIT® RZ2 55HSP w wymaganej grubości warstwy.
   6.Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

   WAżNE WSKAZóWKI
   • Przestrzegać temperatury stosowania, przynajmniej +5°C.
   • Zabezpieczyć świeży tynk przed zbyt szybkim wysychaniem i działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Unikać przeciągów.
   • Wysokie temperatury i wachania wilgotności podczas twardnięcia i schnięcia mogę spowodować powstanie zarysowań skurczowych.
   • Niskie temperatury opóźniają, a wysokie przyspieszają przebieg wiązania.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie
     Pojemnik
     Forma dostawy
     Barwa
     Temperatura stosowania
     Gęstość nasypowa
     Gęstość świeżej zaprawy
     Gęstość suchej zaprawy
     Czas stosowania
     Początek wiązania zaprawy
     Koniec wiązania zaprawy
     Wytrzymałość na rozciąganie
     przy zginaniu po 28 dniach1)
     Wytrzymałość na ściskanie
     po 28 dniach1)
     Wytrzymałość na odrywanie
     po 28 dniach1)
     na bloczku silikatowym (zagruntowanym
     INTRASIT® Aquarol 10A)
     na betonie (zagruntowanym
     INTRASIT® Aquarol 10A)
     Wytrzymałość na odrywanie
     po 28 dniach składowania
     w wodzie

     Współczynnik oporu
     dyfuzyjnego
     Współczynnik nasiąkliwości
     Składowanie
     worek papierowy
     25 kg
     36 worków na palecie
     jasnobeżowa
     przynajmniej +5 °C
     1,0 kg/l
     1,5 kg/l
     1,3 kg/l
     ok. 20 minut
     40 minut
     50 minut

     5,5 N/mm2

     13 N/mm2
     1,0 N/mm2

     1,1 N/mm2


     brak spadku wartości wytrzymałości na odrywanie

     µ 40
     < 0,1kg/(m2 ∙ h0,5)
     w suchym miejscu, 6 miesięcy


      Produkty systemowe