Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® RZ2 55HSP

Szybkowiążący lekki tynk klimatyczny, zawierający włókna, 10–25 mm
WłAśCIWOśCI

  SKłADNIKI
  Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki hydrofobizujące, wypełniacze włókniste, wypełniacze lekkie, środki powodujące powstawanie porów powietrznych, pucolany (HS)

   ZASTOSOWANIE
   INTRASIT® RZ2 55HSP do renowacji zasolonych i zawilgoconych powierzchni ścian wewnątrz i na zewnątrz budowli.
   • Jako część składowa szybkiego systemu renowacyjnego do wykonywania porowatego, hydrofobowego tynku lekkiego, który posiada zdolność absorbowania soli i regulowania klimatu
   • Jako zbrojony włóknami tynk cokołowy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli
   • Do redukującego ciężar, wyrównywania i napraw murów i porowatych betonów lekkich

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Całkowicie usunąć resztki tynku, luźne cząstki i pył. Skuć stary tynk w promieniu 80-100 cm wokół uszkodzonego miejsca.
   Wydrapać zmurszałe spoiny w murze do głębokości 2-3 cm i wymienić uszkodzone cegły.
   Z zasady gruntować podłoża produktem INTRASIT® Aquarol 10A. Następnie na zagruntowanej powierzchni wykonać obrzutkę z tynku natryskowego z zaprawy INTRASIT® RZ1 55HSP, aby pokrył podłoże w sposób przypominający siatkę.
   W przypadku bardzo chłonnych podłoży zastosować INTRASIT® RZ1 55HSP, jako warstwę sczepną metodą nakładania mikrozapraw uszczelniających.
   W celu polepszenia przyczepności warstw z zaprawy INTRASIT® RZ2 55HSP wykonanych metodą nakładania mikrozaprawy uszczelniającej można wykonać obrzutkę sczepną, wykorzystując do tego celu materiał INTRASIT® RZ1 55HSP.
   Powierzchnie całkowicie pokryte zaprawą INTRASIT® RZ1 55HSP wyczesać poziomo „zębatą” kielnią.
   Alternatywnie, tj. bez uszorstniania powierzchni, po odczekaniu ok. 45 minut można przystąpić do wykonywania obrzutki sczepnej z zaprawy INTRASIT® RZ1 55HSP. Zaprawę tę trzeba nakładać tak, aby pokryła powierzchnię w ok. 70% w sposób przypominający siatkę.
   Po 1 godzinie twardnienia obrzutki można nakładać następne warstwy tynku.

    WYKONANIE
    1.INTRASIT® RZ2 55HSP wsypywać do wody i intensywnie mieszać przez 2 do 3 minut za pomocą mieszarki Rotoquirl (400-600 obr./min) aż do powstania jednorodnej masy bez grudek. Konsystencję zaprawy gotowej do stosowania ustala się podczas procesu mieszania. Należy przestrzegać ilości dodawanej wody.
    Zalecana proporcja mieszanki:
    15 kg INTRASIT® RZ2 55HSP : ok. 5,5 l wody.
    2.W zależności od podłoża i jego zasolenia INTRASIT® RZ2 55HSP nakłada się w łącznej grubości od 10 do 25 mm. W przypadku bardzo dużego zasolenia zaleca się wykonywanie tynku dwiema warstwami. W tym celu pierwszą warstwę należy poziomo wyczesać zębatą kielnią. Drugą warstwę tynku nakłada się po wyschnięciu pierwszej.
    3.Powierzchnie wyrównywać (zaciągać) w kierunku pionowym i poziomym. Przecierać matowo-wilgotną, czerwoną pacą z gąbką. Ze względu na drobnoziarnistą strukturę tynku, w zależności od sposobu jego wykończenia, wykonać powierzchnie gotowe do malowania.
    4.Po wyschnięciu powierzchni tynku, w celu wzmocnienia powierzchniowego można go zagruntować materiałem INTRASIT® Aquarol 10A i na koniec pomalować farbą silikatową INTRASIT® SE-SF 70A. Podczas wykonywaniu innych powłok nie wolno przekraczać równoważnej z dyfuzją grubości warstwy powietrza sd < 0,2 m.
    5.Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania od +5°C do +30°C.
    • Zabezpieczyć świeży tynk przed zbyt szybkim schnięciem i działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Unikać przeciągu i bezpośredniego nasłonecznienia.
    • Niskie temperatury opóźniają, a wysokie temperatury przyspieszają przebieg wiązania.
    • W przypadku dużego zasolenia wymagane jest wykonywanie tynku kilkoma warstwami zaprawy INTRASIT® RZ2 55HSP.
    • Mogą powstawać drobne mikrorysy. Nie mają one jednak znaczenia, gdyż nie wpływają ujemnie na funkcjonowanie tynku.
    • Przestrzegać ilości wody. Dodanie zbyt dużych ilości wody prowadzi do zwiększenia skurczu zaprawy tynkarskiej i może powodować powstawanie rys.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki hydrofobizujące, wypełniacze włókniste, wypełniacze lekkie, środki powodujące powstawanie porów powietrznych, pucolany (HS)

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Barwa
      Gęstość nasypowa
      Gęstość objętościowa
      świeżej zaprawy
      Gęstość objętościowa
      suchej zaprawy
      Temperatura stosowania
      Czas stosowania1)
      Początek wiązania zaprawy1)
      Koniec wiązania zaprawy1)
      Wytrzymałość na rozciąganie
      przy zginaniu po 28 dniach1)
      Wytrzymałość na ściskanie
      po 28 dniach1)
      Wytrzymałość na odrywanie na
      -RZ1 55HSP po 28 dniach 1)
      Klasa pożarowa
      Współczynnik
      przewodności cieplnej
      Przepuszczalność pary wodnej
      Schnięcie1)
      Wchłanianie wody
      Porowatość
      Składowanie
      worek papierowy
      15 kg
      36 worków na palecie
      naturalna biel
      0,6 kg/l

      0,8 kg/l

      0,72 kg/l
      +5 °C do +30 °C
      30 - 45 minut
      ok. 1,5 godz.
      ok. 3,5 godz.

      2,1 N/mm2

      4,9 N/mm2

      0,25 N/mm2
      A 1

      0,148 W/m•K
      8 µ
      1cm/tydzień
      2,73 kg/m2
      32%
      w suchym miejscu, 6 miesięcy


       Produkty systemowe