Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® EBG 13E Technologia spoiwa najnowszej generacji

Obszary zastosowań

 • Beton i powierzchnie jastrychowe
 • Wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • Na podłożach ceramicznych

Wykonawca renowacji podłóg i posadzek często staje przed dwoma problemami: powstrzymanie przenikania wilgoci od dołu najczęściej oznacza podejmowanie kosztownych, materiałochłonnych i czasochłonnych wysiłków. Powszechnie stosowane rozwiązania są często niewykonalne, ponieważ np. brakuje miejsca i czasu na wykonanie hydroizolacji i jastrychu albo istniejące przewody  (rurociągi) zasilające uniemożliwiają wykonanie dodatkowej izolacji poziomej metodą iniekcji. Często nie można wykonać wylewek samopoziomujących o wymaganej grubości warstwy i ponadto wymagają one czasochłonnego przygotowania podłoża. Wszystko to nie stanowi już żadnego problemu dla nowego rozwiązania systemowego firmy hahne: dyspersja żywicy epoksydowej HADALAN® EBG 13E może być stosowana jako grunt do wstępnego przygotowania podłoża i w połączeniu ze specjalną mieszanką wypełniaczy HADALAN® FGM003 57M jako warstwa wyrównująca na praktycznie każdym podłożu. Wewnątrz i na zewnątrz powstają szybkowiążące, bezpieczne i czyste podłogi i posadzki o wysokich walorach użytkowych, które mimo ich odporności chemicznej pozostają paroprzepuszczalne. Do tego nie zawierają one lotnych związków organicznych (VOC) i dzięki bardzo niskiej emisyjności uzyskały znak EC1 Plus. Uzupełniające produkty z systemu ochrony budowli hahne umożliwiają uzyskanie barwnego, zabezpieczonego lub bezpoślizgowego wykończenia.

 • suche i wilgotne podłoża
 • powłoka na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • jako uszczelnienie fundamentów przy zawilgoceniu od strony negatywnej
 • beton i powierzchnie jastrychowe
 • na podłożach ceramicznych
 • do gruntowania, szpachlowania drapanego i okładzin z mas samorozlewnych

Krótka charakterystyka produktu

Produkt zbadany zgodnie z normą DIN EN 1504-2 z uwzględnieniem normy DIN V 18026 „Systemy ochrony powierzchniowej z betonu wykonanego z produktów wg normy DIN EN 1504-2“, zgodnie z klasą badań OS 8.

 

Opakowanie:wiadro blaszane
Pojemnik kombi:8,5 kg/1 kg (12x1 kg w kartonie)
Forma dostawy:2,4 : 1 części wagowych
Twardość D wg Shore‘a:ok. 3 N/mm2 na betonie
Opór dyfuzyjny µ:300 - 500 w zależności od proporcji
Wytrzymałość na odrywanie:po 6 godzinach1

                                      1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

WłAśCIWOśCI
HADALAN® EBG 13E jest 2-składnikową, wysokoreaktywną dyspersją żywicy epoksydowej, która może być stosowana jako materiał gruntujący lub w połączeniu z HADALAN® FGM003 57M w wielu przypadkach wymagających różnych grubości warstw.
Masy do szpachlowania drapanego i powłoki samorozlewne na bazie HADALAN® EBG 13E
są paroprzepuszczalne i tym samym mogą być stosowane również na podłożach od strony parcia negatywnego wody, bez zagrożenia, iż ulegną odspojeniu lub dojdzie do powstawania pęcherzy powietrza w wyniku zjawiska osmozy.
 • Paroprzepuszczalny
 • Nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC)
 • Szybko się utwardza
 • Można go stosować na wilgotnym podłożu
 • Odporny na chemikalia
 • Możliwe różne grubości warstw

SKłADNIKI
Dyspersja żywicy epoksydowej, dodatki

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® EBG 13E nadaje się, po rozcieńczeniu wodą, do stosowania jako otwarty dyfuzyjnie, dobrze wypełniający pory grunt na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych.
  W połączeniu z mieszanką wypełniaczy HADALAN® FGM003 57M można wykonywać masy do szpachlowania drapanego, masy samorozlewne i wypełniające w różnych grubościach warstw. Ponadto HADALAN® EBG 13E można stosować jako spoiwo do otwartych dyfuzyjnie zapraw z żywic epoksydowych w połączeniu z mieszanką wypełniaczy HADALAN® FGM012 57M.

  Obszary zastosowania:

  • Powierzchnie betonowe i jastrychowe
  • Wewnątrz i na zewnątrz budowli
  • Na podłożach ceramicznych

  ZUżYCIE
  Gruntowanie

  Szpachla drapana, masy samorozlewne i wypełniające w połączeniu z HADALAN® FGM003 57M
  Zużycie na m2 i mm grubości warstwy

  Szpachla drapana + masa
  samorozlewna
  proporcja mieszanki
  8,5 kg + 20 kg  Masa samorozlewna
  proporcja mieszanki
  8,5 kg + 40 kg


  Masa wypełniająca
  proporcja mieszanki
  8,5 kg + 60 kg  Zaprawa w połączeniu z HADALAN®FGM012 57M
  Zużycie na m2 i mm grubości warstwy

  Zaprawa
  proporcja mieszanki
  8,5 kg + 90 kg -®FGM012 57M
  ok. 0,15 kg/m2


  0 - 3 mm

  ok. 0,55 kg - EBG 13E + ok. 1,3 kg - FGM003 57M  3 - 8 mm
  ok. 0,37 kg -EBG 13E + ok. 1,8 kg -FGM003 57M


  ok. 0,28 kg - EBG 13E + ok. 2 kg - FGM003 57M  ok. 0,2 kg - EBG 13E + ok. 2,1 kg - FGM012 57M

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoża muszą być mocne, czyste, bez pyłów, chłonne, nośne i wolne od substancji antyadhezyjnych, bez elementów sprzyjających korozji lub innych warstw utrudniających związanie. Zasadniczo podłoże musi nadawać się do położenia na nim systemu powłok. Powierzchniowa wytrzymałość podłożą na odrywanie nie może być mniejsza niż 1,5 N/mm2.
   Jastrychy anhydrytowe: < 0,5 CM%. Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią podciągającą i wnikającą.
   Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić co najmniej 25 N/mm2.
   Powierzchnię podłoża należy przygotować z zastosowaniem takich metod jak np. bezpyłowe śrutowanie, szlifowanie tarczą diamentową, frezowanie lub w inny podobny sposób. Struktura ziarna musi być odsłonięta i trzeba konsekwentnie usunąć wszystkie substancje utrudniające związanie oraz luźne cząstki. Podłoża, w których powierzchnię podczas wygładzania zostały wtarte środki pomocnicze (woski), zasadniczo należy zdjąć metodą frezowania i następnie śrutowania. Należy sprawdzić kompatybilność materiału ze starymi warstwami; warstwy i powłoki, które utraciły nośność, należy całkowicie usunąć. Do trudnych podłoży należą jastrychy zawierające asfalt, ponieważ odkształcają się one pod wpływem obciążeń mechanicznych i termicznych. Proszę w tym przypadku skontaktować się z naszym konsultantem technicznym.
   W razie występowania mocno trzymających się powłok z płytek ceramicznych powierzchnię podłoża należy usunąć za pomocą szlifowania tarczą diamentową lub frezowania. Glazura musi być całkowicie usunięta.

    WYKONANIE
    Gruntowanie:
    Składniki A + B należy wymieszać ze sobą za pomocą maszynowego mieszadła (300 - 400 obr/min) do uzyskania jednorodnej konsystencji (czas mieszania 2 minuty). Następnie wymieszany materiał trzeba przelać do innego naczynia i jeszcze raz krótko wymieszać. Potem, w zależności od chłonności podłoża, mieszankę należy rozcieńczyć dodając 50 do 100 % wody i jeszcze raz wymieszać.
    Tak przygotowany grunt można nakładać odpowiednim narzędziem (gumowym zgarniakiem, wałkiem do żywic epoksydowych hahne® Epoxirolle 9ZH ). Należy przy tym unikać tworzenia się kałuż.
    Po wyschnięciu materiału gruntującego (ok. 4 godz.) powierzchnię można pokryć powłoką paroprzepuszczalną. Możliwe jest także nakładanie materiału metodą świeżym na świeże, nie gwarantuje to jednak pewnego zamknięcia porów.
    Po całkowitym utwardzeniu (1 dzień) HADALAN® EBG 13E, w przypadku podłoży niezawilgoconych od drugiej (negatywnej) strony, nadaje się również do stosowania jako materiał gruntujący i zamykający pory pod wykonywane później powłoki o właściwościach paroizolacyjnych (np. HADALAN® VS 12E/ -VS-E 12E).

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Należy przestrzegać temperatury obróbki, stosowania i utwardzania (temperatury materiału, podłoża i powietrza otoczenia) wynoszącej od + 8 °C do + 25 °C.
    • Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80 %. Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy.
    • Podwyższone temperatury przyspieszają proces wiązania, niskie temperatury opóźniają go.
    • Niekorzystne warunki schnięcia mogą prowadzić do zakłóceń powierzchniowych masy samorozlewnej.
    • Podczas utwardzania i schnięcia materiału zwracać uwagę na wystarczającą wentylację.
    • W przypadku oddziaływania promieni słonecznych trzeba się liczyć z możliwością żółknięcia powłoki. W takim przypadku zaleca się położenie odpornej na promienie UV powłoki malarskiej jako lakier powierzchniowy.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem znajdują się w aktualnych kartach charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      WYKONANIE
      Otwarta dyfuzyjnie zaprawa z żywicy epoksydowej:
      8,5 kg spoiwa + 90 - 120 kg (3 - 4 worki) HADALAN® FGM012 57M. W zależności od posiadanego mieszadła należy mieszać ilości cząstkowe
      Masy nakłada się na wcześniej przygotowane podłoże. Gotowe mieszanki nakładane są za pomocą nadających się do tego celu narzędzi, np. raklą szczelinową, raklą zębatą, kielnią i pacą stalową.

      Obróbka i wykonanie w systemie ochrony balkonów HADALAN®:
      Do wykonania warstwy membranowej w systemie ochrony balkonów HADALAN® należy zastosować HADALAN® EBG 13E w postaci masy samorozlewnej o grubości warstwy 2 mm. Materiał może być nakładany na wilgotnych podłożach i służy jako warstwa wyrównująca ciśnienie pary wodnej. Dla nakładanego następnie całego systemu należy wykluczyć możliwość występowania wilgoci napierającej pod ciśnieniem, w razie potrzeby po nałożeniu warstwy membranowej element budowli należy dalej osuszać, aż do uzyskania w nim wartości wilgotności wyrównawczej.

      Masy samorozlewne należy następnie wyrównać za pomocą wałka kolczastego. Narzędzia robocze można czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. Na koniec na masę wyrównawczą nakłada się powłokę ochronną np. z materiału HADALAN® LF51 12/-LF41 12E w wybranym kolorze. Alternatywnie można zastosować HADALAN® Topcoat M 12P jako materiał do zamykania porów; do wykonania błyszczącej, utrwalającej powłoki ochronnej stosuje się HADALAN® Topcoat G 32P lub HADALAN® V31 13E.

       DANE TECHNICZNE
       Opakowanie
       Pojemnik kombi
       Składnik A
       Składnik B
       Forma dostawy

       Proporcje mieszanki
       Ciężar objętościowy skł. A
       Ciężar objętościowy skł B
       Ciężar objętościowy
       gotowej mieszanki
       Lepkość
       Temperatura stosowania
       Czas stosowania1)

       Jako masa samorozlewna w połączeniu z HADALAN® FGM003 57M
       Odporność na ścieranie
       wg Tabera2)

       Twardość D wg Shore‘a3)
       Wytrzymałość na odrywanie
       Nadaje się do chodzenia1)
       W pełni obciążalny
       Opór dyfuzyjny µ


       Wytrzymałość na ściskanie w
       połączeniu z
       HADALAN® FGM012 57M
       w proporcji mieszanki 1 : 10

       Składowanie
       wiadro blaszane
       8,5 kg / 1 kg (12x1 kg w kartonie)
       6 kg / 0,705 kg
       2,5 kg / 0,295 kg
       42 poj. /na palecie

       2,4 : 1 części wagowych
       1,02 kg/l
       1,12 kg/l
       1,05 kg/l

       5 dPa.s
       +8 °C do +25 °C
       ok. 20 minut
       100 - 150 mg w zależności od proporcji mieszanki
       75
       ok. 3 N/mm2 na betonie
       po 6 godzinach
       po 5 dniach
       300 - 500 w zależności od proporcji
       mieszanki
       45 N/mm2

       w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 12 miesięcy


        1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %. 2) Wg Tabera CS 10 / 1000 obr / 1000 g 3) Twardość D wg Shore‘a wg DIN 53505 (po 28 dniach w temp. +20 °C)

        Budowa systemu


        Podłoże:Podłoże musi być mocne, nośne, nieprzemarznięte i bez substancji antyadhezyjnych.
        Gruntowanie:HADALAN® EBG 13E
        Powłoka/Hydroizolacja:HADALAN® EBG 13E
        z HADALAN® FGM003 57M

        Państwa korzyści na pierwszy rzut oka

        • można wykonywać warstwy różnej grubości
        • system paroprzepuszczalny, nadaje się również do mokrych podłoży
        • szybkie wykonanie dzięki szybkiemu wiązaniu warstwy gruntującej i spoiwa
         • nie zawiera VOC
         • odporny na chemikalia
         • z urzędowym świadectwem badań

          Systémové výrobky